Бош саҳифа » Тарих (page 6)

Тарих

Элмурод Зокиров. Туркистон Мухториятининг тугатилиши ҳамда кейинги даврларда мухториятчиларга нисбатан қўлланилган оммавий қатағонлар (III)

1917 йил 27 февралда Петрограда бошланган инқилоб Туркистон ўлкасига ҳам ўз таъсирини ўтказа бошлади. Натижада, Туркистонда ҳам ишчи ва солдат депутатлари советлари тузила бошлади. 1917 йилда ўлка мухторияти масаласи Туркистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида асосий масала бўлиб қолди. Туркистонга мухторият мақомини бериш ғояси нафақат миллий зиёлилар ўртасида, ҳатто дин пешволари ва оддий ҳалқ оммаси орасида ҳам оммалашга эди. Ижтимоий тафовутларга қарамай, бутун …

Батафсил »

Элмурод Зокиров. Туркистон мухтор ҳукуматининг советлар томонидан ағдарилиши (II)

Тошкент Шўролари ҳукумати 1918 йил январнинг иккинчи ярмидан эътиборан Туркистон мухториятини тугатиш мақсадида очиқдан-очиқ амалий ҳаракатларни бошлаб юборди. Уни ўша йили 19-26 январда бўлиб ўтган Туркистон ўлкаси Шўроларининг IV қурултойи қабул қилган қарорлар яққол кўрсатди. Қурултойда сўзга чиққан Тошкент шўроси раиси большевик И.О.Тоболин бундай деган эди: «Биз нафақат Россия хақида, балки меҳнаткашлар ҳақида қайғуряпмиз, агар халқ ҳоҳиш иродаси бу ўлканинг …

Батафсил »

Элмурод Зокиров. Туркистон мухториятининг ўрнатилиши (I)

Туркистон мухторияти байроғи

Туркистон ўлкаси ишчи, аскар ва деҳқонлар шўроси III қурултойининг улуғ давлатчилик ва шовинистик рухда қабул қилган қарори албатта маҳаллий туб ерли ахолининг талаб эхтиёжлари ва қизиқишларига мутлақо жавоб бермас эди. Шу боис Туркистон ўлкасидаги «Шўрои Исломия» «Шўрои уламо» ва бошқа шунинг сингари демократик ташкилотлар миллий масалани хал қилиш бўйича Шўролар ҳукумати, шахсан большовойлар дохийси В.И.Лениннинг ўзи эълон қилган «Россия халқлари …

Батафсил »

Туркестанское направление Думской политики в Российской империи. По документам Центрального Государственного архива Республики Узбекистан. 1906-1917 гг.

Манифест 1905 г. и созыв Государственной думы имели важное позитивное значение для всех населявших ее народов, в том числе для многонационального населения Туркестана. В ходе работы Думы различных созывов, вопросы, касавшиеся Туркестана, не рассматривались как важные и первоочередные. Значительный интерес исследователей вызывают фонды Центрального государственного архива Республики Узбекистан (ЦГА РУз), сохранившие значительный массив документов по этой тематике. После распада СССР, …

Батафсил »

Реформа управления Туркестанским краем в начале XX в.: разногласия между С.-Петербургом и Ташкентом (науч.статья)

В исторической литературе, как в советский период, так и в постсоветское время, административное устройство Туркестанского края освещалось фрагментарно: предпочтение отдавалось истории присоединения Туркестанского края к Российской империи в середине XIX в.1. Поэтому до настоящего времени нет исчерпывающих ответов на вопросы, чем центральная российская власть считала Туркестан и каким видело его будущее, чем он объективно являлся для Российской империи накануне революции …

Батафсил »

Мозийга сафар. Бухоро (фотосуратлар)

Entrance gates into tsar's tomb. Bogoeddin. Bukhara

Жума жилвалари – Ўзбекистон АҚШ архивларида 1905-1915 йилларда кўҳна Бухоро акс этган ранг-баранг суратларга бир назар ташланг. Суратлар Конгресс кутубхонасида сақланаётган Сергей Михайлович Прокудин-Горский альбомидан олинган. Из архива по пятницам – Узбекистан в архивах США Взглянем на старые цветные фотоснимки Бухары в 1905-1915 годах. Снимки из коллекции Сергея Михайловича Горского/архив Конгресса США. Flashback Fridays — Uzbekistan in U.S. Archives Bukhara’s …

Батафсил »

Бухоро Халқ Совет Республикаси

Бухоро Халқ Совет Республикаси Қизил юлдуз ордени

Ижтимоий-сиёсий ҳаракат сифатида пайдо бўлган “Ёш бухороликлар” партияси 1910 йилдаёқ ўзларини алоҳида ташкилот сифатида эълон қилган эдилар. Бухородаги жадидчилик ҳаракатидан ўсиб чиққан Ёш бухороликларнинг фаолияти 1917 йилга келиб анча кучайган эди. Шу йилги феврал инқилоби Бухоро амирлигига ҳам таъсир этмасдан қолмади. Март ойининг бошларида Янги Бухоро, Термиз, Чоржўй ва Каркида ишчи, солдат ва деҳқон советлари тузилди. Бундай шароитда “Ёш бухороликлар” …

Батафсил »

Хоразм Халқ Совет Республикаси

Хоразм Халқ Совет Республикаси герби

1914 йил август ойида Хоразм жадидлари Полвонниёз Ҳожи Юсупов бошчилигида “Ёш хиваликлар” партиясини туздилар. Бу ташкилот дастурининг асосини мавжуд тузум доирасида ислоҳотлар ўтказиш, мактаб-маориф ишини яхшилаш, хон ҳокимиятини чеклаш каби масалалар ташкил этар эди. 1915-1916 йилларда Хива хонлигининг истибдодига қарши Жунаидхон бошчилигидаги туркманларнинг қўзғолонлари бўлиб ўтди. Туркман, ўзбек, қозоқ аҳолисининг мавжуд тузумга қарши курашини “Ёш хиваликлар” партияси раҳбарлари фаол қўллаб-қувватладилар. …

Батафсил »

Туркистон Автоном Совет Республикаси (Туркистон Республикаси)

Туркистон Республикаси

Туркистонда ҳокимиятнинг фақат ишчилар ва европалик миллат вакиллари қўлида бўлиб қолиши ўлкадаги барча демократик кучларнинг ҳукуматга бўлган ишончсизлигини кучайтириб юборди. Бунга қарши Марказдаги большевиклар ҳукумати чекка ўлкалар, шу жумладан Туркистонда ҳам “советча асосдаги автономия” ўрнатишга қаттиқ киришди. Бу вазифани амалга ошириш учун Москвадан кўплаб партия ва совет ходимлари Туркистонга жўнатилди. Жумладан, П.А. Кобозев Ўрта Осиёнинг фавқулодда комиссари қилиб юборилди. 1918 …

Батафсил »

Туркистон Мухторияти

Туркистон мухторияти байроғи

1917 йил октябр-ноябр ойларида Тошкент ва Қўқонда юз берган воқеалар Туркистонда ижтимоий-cиёсий ҳаракатларнинг кучайишига сабаб бўлди. Қўқон шаҳрида 1917 йил 26-28 ноябр кунлари Туркистон  ўлка мусулмонларининг фавқулодда IV қурултойи бўлиб ўтди. Демократик мусулмон зиёлилар талаби билан Туркистон аҳолисининг европалик қисми вакиллари ҳам қурултойда тенг ҳуқуқли бўлиб иштирок этдилар. Қурултойнинг 27 ноябр куни қабул қилинган қарорида шундай дейилади: “Туркистонда яшаб турган …

Батафсил »

Хива хонлиги (шайбонийлар, эронийлар, қозоқлар ва қўнғирот сулоласи)

XIX асрда Ўрта Осиё хонликлари

Хива хонлигининг ташкил топиши ва сиёсий тарихи. 1510 йилда Шайбонийхон вафотидан сўнг Хоразм ҳудуди Эрон шоҳи Исмоил томонидан бўйсундирилди. 1510-1512 йилларда Хоразмни Эрон шоҳининг ноиблари идора қилдилар. Аммо, 1512 йилда Хоразм ҳудудларида эронийларга қарши ҳалқ харакатлари бошланди. Ушбу ҳаракатга Вазир шаҳрининг (Устюртда, Кўхна Урганчдан 60 км узоқликда жойлашган бу шаҳарни XVасрда ўзбек хонлардан бўлган Мустафохон барпо этган) қозиси Умар Шайх …

Батафсил »

Бухоро амирлиги (аввали ва охири)

Бухоро амирлиги пул бирлиги

Сиёсий тарих. Сўнгги аштархонийлардан бўлган Абдулфайзхон ҳукмронлиги даврида марказий ҳокимият заифлашганлигидан фойдаланган ўзбек уруғлари турли вилоятларда ҳокимиятга қарши исён ва ғалаёнлар кўтаришиб, ўзларини мустақил деб эълон қила бошладилар. Улар орасида аштархонийлар саройида катта нуфузга эга бўлган, манғит уруғи бошлиқлардан бири Муҳаммад Ҳакимбий оталиқ (вафоти 1743й) ҳамда унинг ўғли Муҳаммад Раҳимбийнинг ҳаракатлари айниқса кескин эди. Бухорода бўлиб ўтаётган тартибсизликлардан фойдаланган Эрон …

Батафсил »

Қўқон хонлиги (катта мақола)

Сиёсий тарих.  XVIII асрнинг бошларида Фарғона водийсида шаклланган янги давлат – Қўқон хонлигига маҳаллий аҳоли вакиллари бўлган минг уруғи асос солди. Чунончи, XVII асрнинг охири – XVIII аср бошларида аштархонийларнинг сиёсий ва ижтимоий ҳаётида юз берган тушкунлик, Фарғона водийси иқтисодий мустақиллигининг ўсиши ҳамда 1704 йилда Чодак хўжаларининг исён кўтариб, Фарғонанинг бир қисмини эгаллаши бунга шарт-шароит яратиб берди. Аммо, Фарғонанинг шимоли …

Батафсил »

Племена Туркестана (этнографическая карта, 1913 год)

Племена Туркестана

Туркестан (перс. — Torkestān, каз. Түркістан, узб. Turkiston — «Страна тюрков») — название историческо-географического региона Центральной Азии в XIX веке и начале XX века. Самое раннее упоминание топонима «Туркестан» содержится в документе на бумаге 639 г., представляющем собой письмо на согдийском языке из 25 строк о продаже в рабство самаркандской девушки. Документ был найден в 1969 г. вместе с китайским …

Батафсил »