Большевистская «модернизация» общества – становление системы

Для понимания истинных истоков советской политики и инструментария ее осуществления сразу же после 1917 года, важно иметь в виду, что ленинская концепция социализма, да и сам строй мысли большевистских руководителей были проникнуты идеологией воинствующего терроризма. Российские марксисты во главе с Лениным восхищались якобинским террором времен Французской революции 1789 г. часто и заимствовали их терминологию и политические ярлыки, вроде «враг народа». …

batafsil »

Герои и антигерои Туркестанской Автономии

По время подготовки и защиты докторской диссертации в Институте Российской истории Российской Академии наук мне интересно было узнать героев и антигероев Туркестанской автономии.1 В ходе изыскательской работы в московских и ташкентских архивах, зале периодики Российской государственной библиотеки, мне удалось найти документы по этому вопросу. При этом мне близко к сердцу высказывание первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримов: «Я думаю, что, оценивая …

batafsil »

Nemis va turk tilidagi tadqiqotlarda Turkiston Muxtoriyati haqidagi qarashlar

Bugungi kunda Turkiston Muxtoriyati uchun kurash tarixini o‘rganish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, uning tarixi nafaqat ilmiy, balki amaliy va hatto siyosiy nuqtai nazardan qiziqish uyg‘otishi tabiiydir. Mazkur muammo tarixiga qisqacha to‘xtalib, shuni ta’kidlash joizki, o‘lkada zo‘rlik bilan o‘rnatilgan bol’sheviklar hukumati mahalliy aholi manfaati va siyosiy huquqlarini tan olmaganligi tufayli 1917 yil 26-28 noyabrda (yangi hisob bilan 9-11 dekabrda) Qo‘qonda Turkiston …

batafsil »

Turkiston Muxtoriyatiga bol’shovoylar tajovuzi

1918 yil 19 – 26 yanvarda bo‘lib o‘tgan Turkiston o‘lkasi sovetlarining IV qurultoyida Turkiston muxtoriyatini tugatish masalasi ochiqdan-ochiq ko‘rildi. Qurultoyda so‘zga chiqqan, o‘zini “O‘rta Osiyo Lenini” deb hisoblagan, Toshkent soveti raisi I.O.Tobolin shunday degan edi: “Biz nafaqat Rossiya haqida, balki mehnatkashlar to‘g‘risida qayg‘uramiz, agar xalq xohish-irodasi bu o‘lkaning Rossiyadan ajralib chiqishini referendum orqali hal etishni istasa, uning ajralib chiqish xuquqini …

batafsil »

Nosirxon To‘ra, Saidnosir Mirjalilov (Turkiston Muxtoriyati hukumati vazirlarining faoliyati va keyingi taqdiri, 4-qism)

Keyinchalik quyidagi kishilar Turkiston Muxtoriyati hukumati tarkibiga kiritildilar: Nosirxon To‘ra [Nosirxonto‘ra Kamolxonto‘ra o‘g‘li] – Turkistondagi istiqlolchilik harakatining g‘oyaviy rahbarlaridan biri, mashhur ulamo. Namanganda 1871 yili tug‘ilgan. Millati – o‘zbek. U Buxoroda, so‘ngra Kobul, Dehli, Bag‘dod va Hijoz shaharlarida tahsil olgan. Turkistonga qaytgach, 1912 yili Namangan shahriga qozi bo‘lgan. 1913 yildan boshlab jadidchilik harakatida faol qatnashgan. “Sho‘roi Islomiya” tashkilotining Namangan shu’basi …

batafsil »

Ubaydulla Xo‘jaev, Hidoyatbek Yurg‘uli va boshqalar (Turkiston Muxtoriyati hukumati vazirlarining faoliyati va keyingi taqdiri, 3-qism)

Туркистон мухторияти байроғи

Ubaydulla Xo‘jaev [Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jaev] – taniqli davlat va jamoat arbobi, Turkistondagi jadidchilik harakatining taniqli namoyandasi, o‘zbek matbuotining tashkilotchilaridan biri. Toshkent shahrida hunarmand oilasida 1886 yili tug‘ilgan. Millati – o‘zbek. Saratovdagi huquqshunoslik institutida o‘qigan (1908 – 1912). Talabalik yillaridayoq davr muammolarini yechishni o‘ylab, mashhur rus yozuvchisi Lev Tolstoy bilan yozishmalar olib bordi (1909). Toshkent okrug sudida 1913 yildan xususiy advokat bo‘lib …

batafsil »

Muhammadjon Tinishboev, Mustafo Cho‘qay (Turkiston Muxtoriyati hukumati vazirlarining faoliyati va keyingi taqdiri, 2-qism)

1918 yil 30 aprelda Turkiston ishchi, soldat va dehqon deputatlarining V s’ezdida RSFSR tarkibida Turkiston Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasi (ba’zi manbalarda Turkiston Sovet Respublikasi) tuzilganligi e’lon qilindi1. Sovet hokimiyati Turkistonda yashovchi mahalliy xalqlarga go‘yoki sovet avtonomiyasi boshqaruvidagi “milliy davlatchilik” va “muxtoriyat”ni berdi. Shu munosabat bilan 1918 yil may oyining boshlarida amnistiya e’lon qilinib, Turkiston Muxtoriyati hukumati a’zolaridan tirik qolgan ayrimlari …

batafsil »

Turkiston Muxtoriyati hukumati vazirlarining faoliyati va keyingi taqdiri (1-qism)

Туркистон мухторияти байроғи

O‘zbek xalqi milliy davlatchiligi tarixida Turkiston Muxtoriyati hukumati alohida ajralib turadi. Muxtoriyat hukumati qisqa fursat (1917 yil 27 noyabr’ – 1918 yil 22 fevral’) faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa ham, u tariximizda chuqur iz qoldirdi. Shu kunlarda Turkiston Muxtoriyati hukumati tashkil qilinganligiga 100 yil to‘lmoqda. Faqat O‘zbekistonda emas, balki qardosh turkiy davlatlarda ham bu sana ilmiy jamoatchilik tomonidan keng nishonlanmoqda. Tarixdan ma’lumki, …

batafsil »

«Гражданин Мирджалилов». Часть 3

…Одновременно и попутно с этим обществом «Нашри маориф» по инициативе антисоветских кругов создается общество «Кумак», в основном преследующее цели отправить заграницу учащейся молодежи, оказание помощи буржуазному юношеству, ранее выехавшему заграницу или же учащимся в советских вузах..1 …Для исторического осуществления целей и руководства национальной деятельностью вообще, а так же в других областях Узбекистана, весной 1924 года наиболее активные националы сгруппировались в …

batafsil »

Саидносыр Мирджалилов. Часть 2

Продолжение …Пожертвования, полученные как от частных банков, так и частных лиц, Временное правительство направило на разработку и издание новых законов, на поддержку массовой печати и обеспечению правительственных аскеров. Однако собранные средства не позволили решить все проблемы. Как писала газета «Улуг Туркистон», в начале января 1918 г. число аскеров автономии было не меньше 1000, а в конце месяца, когда под командованием …

batafsil »

Саидносыр Мирджалилов – казначей правительства Туркестанской автономии

26 октября 1917 года в г. Коканде произошло историческое событие, до сих пор привлекающее внимание как отечественных, так и зарубежных историков и публицистов. Это Туркестанская автономия, возникшая в результате Февральской революции 1917 года и отвечавшая духу и букве ленинской декларации о предоставлении народам, жившим на территории Царской России, право на самоопределение, но несмотря на это,19 февраля 1918 г. разгромленная воинскими …

batafsil »

Turkiston muxtoriyati uchun kurashning g‘oyaviy asoslari

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, respublika hayotining barcha jabhalarida tub islohotlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. O‘zbek xalqining o‘z taqdirini o‘zi belgilashi milliy tiklanish bilan bog‘liq jarayonlarni chuqur idrok etishda milliy davlat qurilishi tajribasini ilmiy o‘rganilishi, O‘zbekistonni yangilanish va taraqqiyot yo‘lidagi tajribalarni umumlashtirishni taqozo etadi. Bugungi kunda 100 yil avval yurtimizda milliy-demokratik davlatchilikni barpo etishda ilk tajriba bo‘lgan Turkiston Muxtoriyati uchun kurash tarixi …

batafsil »

Выборы 1917 г. в Туркестане. От местного самоуправления до учредительного собрания

Обстановка, сложившаяся в России в 1917 году повлияла и на Среднюю Азию. 1 марта весть о победе Февральской революции дошла до Туркестанского края. Повсюду возникали массовые демонстрации и митинги, в которых наряду с русскими активно участвовали представители местных национальностей, шло активное организационное оформление мусульманских политических движений. Коканд, 5-7 ноября 1917 г. Делегаты IV Чрезвычайного съезда Кокандской автономии на митинге (фото …

batafsil »

Интеллигенция и власть: опыт борьбы политической элиты Туркестана за независимость (часть 2)

Конкретно в отношении национальной интеллигенции политика большевистских властей, хотя и носила сумбурный, конъюнктурный, преимущественно грубый, силовой характер, строилась на основе большевистско-классовых и эгоцентристских интересов. Главным критерием определения политической, гражданской позиции тех или иных представителей и в целом национальной интеллигенции было их отношение к советской власти, а с конца 20-годов – и к монопартийной коммунистической идеологии. И потому, даже если бы …

batafsil »

Интеллигенция и власть: опыт борьбы политической элиты Туркестана за независимость (часть 1)

Известно, что задолго до прихода большевистской партии к власти в России руководство большевиков, сделали выводы, о необходимости широкой пропаганды положения о якобы происходящем соединении национально-освободительного движения народов окраин с революционным рабочим движением в России, о стремлении большевиков поддерживать различные национально-прогрессивные движения, национальные политические организации разных регионов, выступающие за национально- государственную независимость, за избавление своих народов от колониализма и великодержавного господства …

batafsil »