Bosh sahifa » Toshkent-2200

Toshkent-2200

Toshkent-2200. Yalangqari masjidi vaqfnomasi xususida

Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, O‘zbekiston tarixini o‘rganishda tarixiy hujjatlarning o‘rni beqiyos. Bunday hujjatlar orasida vaqfnomalar alohida ahamiyat kasb etadi. Mintaqa tarixiga doir ayrim vaqf hujjatlari N.G. Mallitskiy, V.V. Bartold, P.P. Ivanov, A.A. Semenov, R.N. Nabiyev, M.Yu. Yuldashev, R.G. Mukminova, O.D. Chexovich, B. Qozoqov, Z. Qutiboyev, G‘. Jo‘rayeva, E. Karimov kabi bir qator tadqiqotchilarning ishlarida o‘rganilgan. Ma’lumki, vaqfnoma, asosan madrasa, masjid, …

batafsil »

Toshkent-2200. Toshkentning O‘rta Osiyoda kechgan siyosiy va iqtisodiy jarayonlarda tutgan o‘rni (XVI-XIX asrning birinchi yarmi)

XVI asrdan boshlab Toshkent turli siyosiy voqyeliklar tizimiga tortilib, dastlab Shayboniylar, so‘ngra Ashtarxoniylar davlatining chekka o‘lkasi hisoblangan bu hududda o‘ziga xos siyosiy jarayonlar kechgan. XVIII asrning birinchi yarmida Buxoro xonligida yuzaga kelgan siyosiy hayot inqirozi uning turli viloyatlari taraqqiyotiga ta’sir ko‘rsatgan. Shunday hududlardan biri hisoblangan Toshkentda shu asrning boshlarida mahalliy xo‘jalarning mavqyei ortib borgan. Natijada shaharda to‘rt daha xo‘jalari tomonidan …

batafsil »

Toshkent-2200. Beruniy va Ptolemey Toshkent haqida

Toshkentning 1983 yilda nishonlangan 2000 yilligi yodimizda. O‘shanda, asosan arxeologik qazishmalarga asoslanib, o‘sha sana nishonlangan edi. Toshkent haqida tarixiy manbalarda eslatilishi ham qariyb 2000 yilga borib qoladi. Tarixiy tadqiqotlar tajribasi ko‘rsatishicha, biror shahar yoki davlatning yozma manbada eslatilishi bu ob’yektlarning paydo bo‘lishidan 2-3 asr, ba’zan esa 5 asr kech keladi. Shuning uchun Toshkentning tarixini ham bemalol ikki ming yildan ortiq …

batafsil »

История среднеазиатских государств в научных трудах академика Зии Мусаевича Буниятова

Зия Мусаевич Буниятов (1923-1997) – один из видных представителей мировой востоковедческой науки, крупнейший специалист по изучению сложного средневекового периода истории Востока. Будучи создателем самостоятельной востоковедческо-источниковедческой школы в Азербайджане, за 45 лет своей научной деятельности Зия Буниятов написал свыше 450 научных работ – монографий, статей, рецензий, сделал множество научных переводов с подробными комментариями, подготовил десятки статей для различных Энциклопедий. Благодаря его …

batafsil »

Ташкент-2200. К этимологии топонима Чач

В последнее время в отечественной печати все чаще стали появляться статьи, посвященные этимологической связи древнейшего названия Ташкента – топонима Чач со значением «камень». Данная проблематика дискутируется в нашей стране сравнительно с недавнего времени, однако в зарубежной литературе вопросам этимологии Чача уделялось большое внимание уже с начала ХХ в. Ввиду отсутствия всестороннего этимологического анализа, научные споры по этому поводу до сих …

batafsil »

Toshkent-2200. Toshkent mahalla – ko‘ylarining ayrim tarixiy nomlari semantikasi

Poytaxtimizning tarixiy manzarasida asrlar osha qad ko‘targan son-sanoqsiz turarjoylar toponimiyasida o‘ziga xos beniyoz ma’noyu sifatlarni anglatuvchi turli fonetik shakllardagi atamalar qayd etiladi. Ularda nafaqat shahar va uning tevarak atrofi tabiati, xususan pastu balandliklardan iborat yer sathi yoki shaharliklarning obi hayot manbai anhoru sug‘orish tarmoqlari, balki shahar ma’muriy qismlarining ko‘rki bo‘lgan daha, mahalla-ko‘y, imoratu inshootlari va ularda o‘z in’ikosini jilolagan shaharsozlik …

batafsil »

Toshkent-2200. XIV–XV asrlar manbalarida Toshkent shahri va viloyati haqida ma’lumotlar

Toshkent shahri va viloyatining o‘rta asrlardagi tarixi yozma yodgorliklarda ma’lum darajada o‘z aksini topgan va XIV–XV asrlar manbalarida ham bu haqda ozmi-ko‘pmi ma’lumot uchraydi; ko‘proq tarixiy asarlarda, u yoki bu voqyelik bayonida so‘z yuritiladi va ular mazmun jihatdan ancha tarqoq. XIV–XV asr boshlariga oid davr uchun Amir Temur saltanati va XV asr birinchi yarmi uchun Mirzo Shohrux hukmdorligi xususida so‘z …

batafsil »

Toshkent-2200. Toshkent vohasi urbanizatsiya jarayonini kosmik suratlar orqali o‘rganish

Qadimdan hozirgi kunga qadar Markaziy Osiyo xalqlari sug‘orma dehqonchilik orqali oziq-ovqatga bo‘lgan talab va ehtiyojlarini qondirib kelgan. Dehqonchilikka bunday bog‘liqlik natijasida, aholi aynan o‘sha qishloq xo‘jaligi bilan muntazam shug‘ullanadigan yerlarda joylashgan. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, uning siyosati va ijtimoiy-iqtisodiy hayoti tubdan o‘zgardi va bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki ba’zi vositalar orqali aholi o‘sishiga, davlat siyosatiga va an’anaviy yerdan foydalanish tajribalariga …

batafsil »

Ташкент-2200. Консервация древних памятников cырцовой архитектуры в Ташкенте и Ташкентской области

Изучение древнейшей истории города Ташкента началось со второй половины ХIХ в. С этого время археологические раскопки неоднократно проводились на различных памятниках, таких как Шаштепа, Актепа Юнусабадское, Актепа Чиланзарское, Кугаиттепа, городище Мингурюк и др. В Лозаннской хартии было указано, что археологическое наследие представляет собой основной источник сведений о человеческой деятельности в прошлом. Поэтому защита и правильное обращение с ним являются жизненно …

batafsil »

Toshkent-2200. Qadimgi Choch yodgorliklarida olib borilgan kimyoviy-texnologik va ta’mirlash ishlari tahlili

1966 yil 1 fevralda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix va arxeologiya instituti tarkibida maxsus ilmiy laboratoriya tashkil etildi. Unga respublikamizda ochilayotgan arxeologik yodgorliklarda topilayotgan noyob san’at asarlari, turli hunarmandchilik mahsulotlari va me’moriy yodgorliklarni tabiiy fan usullari yordamida o‘rganish, ularni ta’mirlash va saqlash usullarini yaratish va zaruriy amaliy ishlarni bajarish yuklatilgan edi

batafsil »

Ташкент-2200. Канка – один из крупных центров железорудного производства Мавераннахра

В сложении городов, росте их экономического потенциала и общем процессе урбанизации общества громадную роль сыграло применение металлов. Известно, что освоение качественно новых технико-технологических приемов обработки сырья, термической плавки, литья, ковки способствовало резкому ускорению появления качественных орудий труда и роста производительности труда, а также количественному росту производства продукта, революционному прорыву в экономике

batafsil »

Ташкент-2200. Позднесредневековая поливная керамика Ташкента и Ташкентского оазиса

Формирование, динамика территориального развития, рост ремесел и культуры Бинката – Ташкента насчитывает многотысячелетнюю историю [Массон, 1954]. Далеко выдвинутый в степь, в маргинальной зоне соприкосновения кочевых и оседлоземледельческих племен, город еще в древности представлял собой северный пограничный форпост оазисных цивилизаций юга

batafsil »

Ташкент-2200. Новая арабская надпись на шашской керамике

За последние годы корпус арабских надписей Шаша IX–X вв. значительно пополнился за счет надписей на глазурованной керамике Бинката–Ташкента. В настоящее время известно более двадцати афоризмов и благопожеланий, выполненных на посуде различными видами почерка, от простого куфи до керамического курсива. Находки с других памятников Шаша и Илака также позволяют делать новые открытия

batafsil »

Ташкент-2200. Художественная культура ТАШКЕНТА IX–X вв. по материалам глазурованной керамики

Выдающаяся роль и значение Ташкента, как одного из крупнейших экономических и культурных центров Средней Азии в период средневековья, отчетливо вырисовывается в связи с археологическими материалами. Экономическое развитие основывалось на ремесленном производстве, а в его продукции, как правило, находили отражение также и культурные процессы, происходившие в обществе

batafsil »